Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy

Czynności notarialne

Notariusz zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne, zawierające między innymi:

• umowy sprzedaży,
• umowy darowizn,
• umowy majątkowe małżeńskie,
• umowy o dział spadku,
• umowy o podział majątku wspólnego,
• umowy zniesienia współwłasności,
• umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
• umowy zamiany,
• umowy spółek prawa handlowego,
• umowy ustanowienia hipotek,
• umowy ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych),
• umowy dożywocia,
• pełnomocnictwa,
• testamenty

Sporządza poświadczenia

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Spisuje protokoły

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Sporządza protesty weksli i czeków


Doręcza oświadczenia

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisówNotariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Notariusz używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła.

Rejestr kancelarii notarialnych prowadzi Minister Sprawiedliwości. Każdego roku Minister Sprawiedliwości ogłasza w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz zarejestrowanych kancelarii.

Prawo o notariacie